Úvodní stránka Pro klienty

Pro klienty


On-line registrace »


Základní informace o našich službách a zpracování uchazečů o zaměstnání:


a) Výběr pracovníků z databáze

Naše systematicky budovaná a permanentně doplňovaná databáze disponuje rozsáhlou nabídkou pracovníků všech profesních skupin a úrovní managementu.

Aktuální obsazení pracovní pozice dle Vašich požadavků jsme schopni zajistit výběrem z databáze během jednoho týdne.

A navíc - za všechny námi doporučené zákazníky automaticky přebíráme 3 až 12 měsíční garanci s možností jejich výměny.


b) Vyhledávání a výběr pracovníků pomocí cílené inzerce

Pro případ Vašich speciálních požadavků na profesní profil pracovníků, region nebo rozsah výběru zajistíme splnění Vašich představ prostřednictvím vyhledávání a výběru pracovníků pomocí cílené inzerce. Odborné formulování inzerátů, vysoká úroveň grafické úpravy a volba nejúčinějších médií zaručují naši vysokou úspěšnost a potrvrzují efektivnost vynaložených prostředků.


c) Realizace výběrových řízení

Disponujeme širokým týmem odborníků z oblasti psychologie i jednotlivých odborných profesí, kteří jsou Vám k dispozici pro realizaci výběrových řízení. Budeme s Vámi spolupracovat při psychologickém testování a posouzení odborných schopností Vašich potencionálních pracovníků.

Rozsah spolupráce je možný od základních konzultací až po kompletní vedení výběrového řízení a doporučení nejvhodnější kandidátů.


d) Přímé vyhledání pracovníků

Nejvýznamnější pozice vrcholového managementu a pozice vyžadující špičkové odborné znalosti a zkušenosti nelze často se zárukou obsadit jiným způsobem než přímým vyhledáním konkrétních individualit. Jsme schopni realizovat Vaše konkrétní přání a zajistit Vám přesně to, co chcete.


e) Outsourcing

Zajišťujeme dílčí provozní činnosti prostřednictvím zaměstnanců naší společnosti. Klientovi nabízíme zajištění těchto činností odborníky požadovaných profesí v rozsahu jim stanoveným. Tato služba je velice vyhledávána v období dlouhodobějších nepřítomností vlastních pracovníků klienta popřípadě překlenutí nedostatečných vlastních kapacit.

Realizace a účast při výběrových řízeních. Poskytneme odbornou spoluúčast (účast našich pracovníků, personalisty, psychologa) při výběrových řízeních s doporučenými kandidáty.


f) Vzdělávání a výcvik pracovníků

Jsme schopni vytvořit a realizovat vzdělávací programy pro Vaše zaměstnance s takovou náplní, která aktuálně doplní jejich vzdělávání v souvislosti s nejmodernějšími trendy v jednotlivých odbornostech.

Vzdělávání jednotlivých pracovníků i celých pracovních kolektivů zajišťujeme ve spolupráci s renomovanými odbornými agenturami, jejichž metody a zejména výsledky jsou zárukou splnění Vašich požadavků. Dokonalá orientace na trhu standardních i speciálních vzdělávacích programů nám umožňuje nabídnout Vám optimální podmínky z hlediska volby zaměření, rozsahu, intenzity, lokality i ceny vzdělávacích kurzů.


Metody vyhledávání

Při vyhledání vhodných kandidátů, kteří by mohli doplnit Váš pracovní tým používáme tři základní postupy, které jsou nejčastějšími nikoliv však jedinými možnostmi:
 • Inzerce

  Systematický nábor pracovníků prostřednictvím opakované inzerce ve sdělovacích prostředcích a na reklamních plochách.

  Speciální vyhledávání pracovníků prostřednictvím cílené inzerce, dle pořadavku klienta. Inzeráty jsou obsahově a graficky přizpůsobené obsazovaným pozicím a respektující specifika profesí a regionů z hlediska volby médií. Navíc Vám nabídneme možnost využít ke zveřejnění Vašeho inzerátu naši standardní grafickou úpravu s hlavičkou Kariéra® s.r.o., která představuje pro uchazeče vysokou přitažlivout nabízených pozic.

 • Přímé vyhledávání

  Pravidelně sledujeme dění na tuzemském trhu z hlediska personální struktury osobností a vyvíjíme aktivní činnost k vytváření velmi dobrých vztahů s dlouhou řadou špičkových manažerů a prvotřídních odborníků z nejrůznějších oblastí a odvětví. Dokážeme Vám nabídnout vhodného kandidáta na vrcholovou pozici managementu Vaší firmy nebo vyhledat a oslovit konkrétně požadovanou osobnost.

 • Reference

  Kontaktujeme vhodné kandidáty na základě osobního doporučení našich spolupracovníků ze stejného oboru, ve kterém pro Vás vhodné kandidáty právě vyhledáváme.


Metody Posuzování

Každý uchazeč o pracovní pozici ve Vaší společnosti, kterého Vám doporučíme, bude již v tomto okamžiku posouzen našimi odborníky z několika stránek, které Vám pomohou ve složité orientaci mezi jednotlivými kandidáty a vytvoří základní hledisko pro konečné správné rozhodnutí:

 • Obecné struktury osobnosti

  (úroveň a struktura rozumových schopností, schopnost koncentrace pozornosti, výkonnost, odolnost vůči zátěži, emoční stabilita, hodnotový systém, motivovanost, normalita osobnosti - patologické rysy, atd.)

 • Speciální schopnosti

  (sociabilita, autoritativnost, schopnost kooperace, vyjadřovací schopnosti, kreativita a schopnost originálního myšlení, schopnost zastávat vedoucí funkci, atd.)


Příprava

Většině uchazečů, kteří jsou vyhledáváni naší společností, bude doporučena, po úvodní analýze jejich osobnosti, schopností a dovedností, speciální krátkodobá příprava na profesionální vykonávání dané pozice. Tato příprava má za úkol zejména připomenout uchazečům současné moderní trendy v jejich profesích a požadovanou úroveň komunikace v prostředí moderní firmy.

V případě požadavku klienta však zajistíme i speciální přípravu vybraných uchazečů či celých pracovních týmů v dané odbornosti, včetně jazykového vzdělávání.


Dokumentace

Každý pracovník, kterého naše společnost doporučí, ať už se jedná o jakoukoliv formu výběru, Vám bude představen nejprve písemnou formou, u naší firmy jsou dále uloženy další doklady - vlastní životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně různé certifikáty, odborné posudky a další doklady, které nám uchazeč dal k dispozici:

Obsah dokumentace se přirozeně liší z hlediska své kompletnosti dle zvoleného způsobu a požadované náročnosti výběru.